Geen producten (0)

Disclaimer

 

Inhoud

Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan FiFoLi niet uitsluiten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden bevat. FiFoLi behoudt zich in ieder geval het recht voor om alle informatie op deze website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

FiFoLi kan er verder niet voor instaan, dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

De informatie in blogs en elektronische nieuwsbrieven van FiFoLi representeren de mening en visie van FiFoLi, welke kunnen afwijken van die van toeleveranciers, reguliere zorgprofessionals en andere personen of organisaties. Aan de mening en visie van FiFoLi kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

FiFoLi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze website, al dan niet foutloos en/of zonder onderbreking, en de aangeboden producten, diensten en informatie in welke vorm dan ook.

Intellectueel eigendom

Als op deze website gebruik is gemaakt van content van toeleveranciers, dan berusten de rechten daarop bij desbetreffende toeleveranciers. Voor de overige content berusten alle intellectuele eigendommen bij FiFoLi. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FiFoLi is het niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, elders te publiceren, te verspreiden, aan te passen of te verkopen.

Ten slotte

FiFoLi wenst te benadrukken dat:

  • voedingssupplementen en super foods nooit als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl mogen worden verbruikt;
  • kruidengeneesmiddelen nooit als vervanging van reguliere medicijnen mogen worden ingezet;
  • voedingsupplementen en kruidengeneesmiddelen de werking van reguliere medicijnen positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden;
  • het in geval van gezondheidsklachten en/of medicijngebruik, van welke aard dan ook, aanbevolen wordt om zich altijd eerst te wenden tot huisarts, apotheker en/of medisch specialist.
Facebook Twitter